top of page

Algemene voorwaarden


Roots & Soul
Eigenaar Anne van der Bruggen
KVK: 60906979


Algemeen
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die zich voor een dienst heeft aangemeld bij Roots & Soul.
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
Door gebruik te maken van een dienst gaat diegene akkoord met deze voorwaarden en mogelijke consequenties van overtreding van deze voorwaarden.

Definities:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: Roots & Soul, vertegenwoordigd door Anne van der Bruggen, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten;
Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt;
Diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten.
Coachee: degene die deelneemt aan een begeleidings- of coachingstraject, 


Verantwoordelijkheid
Inschrijving en deelname aan de behandelingen en workshops zijn geheel vrijwillig.
De deelnemer is volledig verantwoordelijk voor zijn of haar handelen en de gevolgen hiervan tijdens en na de therapie.
Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om aanvullende informatie en uitleg te vragen bij onduidelijkheden.

Geheimhouding
- Als therapeut werk ik volgens een gedragscod
e en ben onderhevig aan een geheimhoudingsplicht.

- Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van
hun overeenkomst van elkaar of ui
t andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk
als dit door de andere partij is m
edegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
- Aan de opdracht zal door opdrachtnemer niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.


Kosten

Coaching:

* Losse sessie: €80,-
* Traject 5 sessies: €375,-

*Bij het uitlopen van de sessie zijn de kosten 30 euro per half uur.

Healing
* Roots & Soul Healing: €111,-
* Reiki behandeling: €65,-
* Healing op afstand: 45 min. €55,- 

Kinderen tot 18 jaar:
*Losse sessie: €60,- 

*Traject Kind & Ouder(s) 5 sessies: €333​

Opstellingen:
* 1-op-1 Opstelling: 90 min. €111,-

* Opstelling in een groep: 120 min. €150,-

* Opstellingen ochtend: vraagsteller 60 min. €80-.

Representant: eigen bijdrage

 

* Roots & Soul maakt gebruik van de KOR regeling.

Vanwege de nieuwe KOR regeling wordt er 0% btw gerekend.

* Workshops en retraites: wordt vermeld op de website.​

Betaling

De betaling kan vooraf via het online boekingssysteem overgemaakt worden, of contant of via een tikkie betaald worden na de sessie. 


Verzuim

- Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.

- Ingeval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente;

- In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn;

- Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur; 6. Als van opdrachtnemer meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan opdrachtnemer voor aanvang van haar werkzaamheden betaling(of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.

Incassokosten

- Ingeval opdrachtnemer om haar moverende reden besluit een vordering wegens niet-betaling van
een of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de opdrachtgever naast
de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in
rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.


Annulering/ beëindigen van de overeenkomst
- Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, begeleidings- of
coachingstraject te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag.

- De opdrachtgever voor een cursus, begeleidings- of coachingstraject heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een cursus, training, begeleidings- of coachingstraject te annuleren per aangetekend verzonden brief;

- Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 4 weken voor aanvang van de cursus, retraite, begeleidings- of coachingstraject kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de cursus, training, begeleidings- of coachingstraject te voldoen.

- Bij annulering binnen 4 weken tot en met 1 week voor aanvang van de cursus, training, begeleidings- of coachingstraject is opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen een week het volledige bedrag.
- Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee na aanvang van
de cursus, training, begeleidings- of coachingstraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan
anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.

- Een individueel begeleidings- of coachingsgesprek kan op werkdagen tot 24 uur voor aanvang van het gesprek
kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 24 uur is opdrachtnemer gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen coachee niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.
- Voor de annulering van een workshop geldt de annuleringstermijn van een week. Wanneer de workshop later word afgezegd reken ik ook de volledige kosten hiervoor.


Aansprakelijkheid
- Diensten van Roots & Soul vormen geen garantie voor wat dan ook.
- Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door
of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer
- De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans
dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

- Indien door of in verband met het verrichten van diensten door opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat opdrachtnemer
in verband met die verzekering draagt.
- Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Persoonsgegevens
Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

 


Klachten behandeling:
Zie klachtenregeling.


Geschillenbeslechting
Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing;
Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en
die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen opdrachtnemer gevestigd is.

bottom of page